Pedagogikk og styringssvikt

I 1975 ble spesialundervisningen innført. Spesialskolenes aktivitet skulle bli en naturlig del av nærskolens aktivitet. I 1992 ble de statlige spesialskolene nedlagt. Gjennom tiden har det vært mange utredninger og stortingsmeldinger om spesialundervisningen, uten at forholdene synes å ha blitt vesentlig bedre av den grunn. Årsakene til 41 år med et praksisfelt som avviker vesentlig fra fine statlige målsetninger er utvilsomt mange, mye kan oppsummeres i kategorien styringssvikt. Stortingsmeldingen Læring og fellesskap tar dessverre ikke tak i den krevende biten av styringssvikten. Tiltakene for å få systemet til å fungere er av samme type som tidligere; kursing og økt kompetanse. Det er ikke tilfeldig at opplæringsfeltet har tro på det å styre gjennom opplysning og opplæring, men 41 års erfaring har vist at pedagogiske tilnærminger ikke er nok.

Tidligere kunnskapsminister Øystein Djupedal innførte de nasjonale tilsynene med opplæringsfeltet. Resultatene forteller mer om tilstanden enn noen forskningsrapporter:

En kan trygt konkludere med at Øystein Djupedal bidro med å dokumentere og å sette fokus på skolens manglende lovetterlevelse og det at mange elever ikke fikk sin rettigheter i skolen. Men Øystein Djupedal følte nok at han manglet tiltak for å rette opp i situasjonen. Trolig var dette en vesentlig grunn for å nedsette Midtlyngutvalget.

Ulovligheter av tilsvarende omfang og varighet som i den norske skolen, er det vanskelig å finne eksempler på. Nylig ble det avdekket ulovlige forhold i ansattes arbeidsbetingelser i Adecco. Ledelsen i Adecco ble øyeblikkelig stilt til ansvar. En kan regne med at det å overholde regelverket knyttet til arbeidsmiljø, sikkerhet og miljø har et sterkt fokus både i Statoils ledelse og styre. Tilsvarende er det i alle seriøse foretak. Konsekvensene av å bryte regelverket blir ubehagelig store.

Når det gjelder skolen, er det bare unntaksvis at kommunestyret tar stilling til aktiviteten. De er uvanlig at kommunestyret i det heletatt er kjent med ulovlighetene som avdekkes i statlige tilsyn. Den manglende innsikten til skoleeierne er ikke til hinder for at de hvert år f.eks. vedtar budsjettrammer og legger andre føringer på skolen.

Veiledning, kompetanseoppbygging og forskning er bra tiltak, men ingen ting tyder på at det er tilstrekkelige tiltak. I 2002 ble opplæringslovens kapittel 9A, om elevenes skolemiljø vedtatt. «Manifest mot mobbing» ble introdusert og det ble satset stort på pedagogiske tiltak for å sikre elevene et godt skolemiljø. Når tilsynet med kapittel 9A avdekker ulovligheter i 99% av tilfellene, forteller dette først og fremst at positive tiltak knyttet til veiledning, kompetanse og forskning, på ingen måte er tilstrekkelig. På andre felt er denne innsikten allemannseie. I kjølvannet av Adecco-avsløringene, var det ingen som ropte på mer veiledning, mer kunnskap og forskning. Det ble krevd at ledelsen i Adecco ryddet opp.

Så lenge kommunene kan bryte opplæringsloven uten å risikere konsekvenser og så lenge kommunestyret, de ansvarlige for skolen, ikke kjenner til virksomheten de skal styre, fremstår det som naivt å tro at statlige målsetninger skal få spesielt stort gjennomslag i elevenes skolehverdag. De statlige målsetningene blir lett til symboler. Skal målsetningene realiseres, må det etableres politiske prosesser rundt målsetningene. Ikke minst må kommunestyrene bli sitt ansvar bevisst.

Vist 882 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Min kommentar finner dere på min landsomfattende skoleblogg FredagsKilden med adresse http://fredagskilden-kb.blogspot.com/2011/04/stortingsmelding-18-2010-2011-lring-og.html#links

Og for å gjøre det enklere for dere som vil lese FredagsKilden. Klikk på merket tekst.

Privatundervisning som mulig ekstratiltak

Denne nasjonale kursendringen vil ta tid, og man vet ennå ikke i hvilken grad tiltakene vil lykkes.
Tid er nettopp den faktoren som ofte vil være mest kritisk i forhold til å ta tak i lærevansker før de baller på seg. Privatundervisning som supplement til skolens oppfølgingen vil være et konkret og effektivt tiltak for å hjelpe barn og unge med lærevansker over i et positivt spor – allerede nå

For mer info: www.nyborgped.no

Annonse